Splošni Pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA  VEBER NEPREMIČNINE, LOGATEC, d.o.o.

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Posrednik: VEBER NEPREMIČNINE, LOGATEC, d.o.o., Stara cesta 10, 1370 Logatec.

Naročnik: fizična ali pravna oseba, ki s posrednikom sklene pisno pogodbo o posredovanju.

Pogodba o posredovanju: je pisna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, v kateri se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročnikom tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročnik pa se zavezuje, da bo posredniku plačal provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja:
Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene posrednik. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

Plačilo za posredovanje (provizija):
Provizija v primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine znaša največ 4 % od pogodbene cene nepremičnine, ki je predmet posredovanja. Provizija določena v 3. členu pogodbe o posredovanju že upošteva okoliščino, da posrednik posreduje za obe stranki. Naročnik je dolžan plačati znesek provizije v višini kot je določena v 3. členu pogodbe o posredovanju.

V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini ene mesečne najemnine. Kadar posrednik posreduje za obe stranki (najemodajalec in najemnik), plača celotno provizijo najemnik.

Posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če stranki pozneje odstopita od pogodbe. Davek na dodano vrednost (DDV) ni vključen v provizijo in se plača dodatno.

Storitve posredovanja, ki so zajete v proviziji:

Nakup oziroma prodaja nepremičnin:
- seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi,
- seznanitev naročnika s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
- seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo  pogodbe,
- pojasnitev morebitnih tveganj povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine,
- preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine),
- preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih,
- oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih v obsegu in na način, ki ga določi posrednik,
- organizacija in vodenje ogledov (vzpostavljanje stikov),
- sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
- hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla,
- sestava pogodbe,
- prijava pogodbe za odmero davka na promet nepremičnin na davčni upravi,
- spremljanje izvrševanja kupoprodajne pogodbe,
- primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Najem oziroma oddaja:
- seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi,
- seznanitev naročnika s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe,
- seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe,
- preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine),
- preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih,
- oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih v obsegu in na način, ki ga določi posrednik,
- organizacija in vodenje ogledov (vzpostavljanje stikov),
- sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe,
- sestava pogodbe,
- primopredaja nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika.

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na željo naročnika ne opravi, naročnik ni upravičen do znižanja provizije.

Zavarovanje:
Posrednik ima zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročniku ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju pri Zavarovalnici Triglav, d.d., za zavarovalno vsoto 175.000 EUR za posamezni zavarovalni primer oziroma 350.000 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.

Druga določila:
Posrednik in naročnik se za posebno plačilo lahko dogovorita tudi za druge storitve (izdelava cenilnega elaborata, sestava pogodbe v obliki notarskega zapisa, pridobitev nadomestnih listin, sestavo predloga za vpis v zemljiško knjigo ipd.).

Če naročnik prekine pogodbo o posredovanju v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali ne želi skleniti pogodbe z osebo, s katero ga je seznanil posrednik, pod pogoji, ki jih je pred tem sporočil posredniku, je le temu dolžan povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči.

V primeru, da se naročnik poškoduje na ogledu, nosi za poškodbe polno odgovornost.

Logatec, 24. 05. 2003                                                                   VEBER NEPREMIČNINE, LOGATEC, d.o.o